ΑΜΕΡΕΛ
Select
ΑΜΕΡΕΛ
ΑΜΕΡΕΛ Α.Ε.
Η εταιρία μας με έτος ίδρυσης το 1947 είναι από τις πρώτες μεταπολεμικές Ανώνυμες εταιρίες της Ελλάδας και αναγνωρίζεται ως Leader στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων & ποτών όπου και δραστηριοποιείται.

Στο πέρασμα των ετών απέκτησε βαθιά γνώση όλων των σύγχρονων αυτοματοποιημένων εξοπλισμών & μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει καθώς και των πραγματικών αναγκών των μακροχρόνια συνεργαζόμενων με αυτή και ανεξαρτήτως μεγέθους πελατών της.
Το πρόγραμμα των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει η εταιρία μας, περιλαμβάνει :
- Αυτόματες γραμμές παραλαβής, γλευκοποιίησης, οινοποίησης
- Αποστακτήρες αλκοολούχων προϊόντων
- Αντλίες mohno, περισταλτικές, φυγοκεντρικές, εμβολοφόρες
- Ασυνεχή σταφυλοπιεστήρια διαφόρων χωρητικοτήτων
- Φίλτρα πλακών, εφαπτόμενης διήθησης, επίπλευσης, κενού, μικροφίλτρα για την ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ του τελικού προϊόντος προς εμφιάλωση, οινοποιητές.
- Γραμμές εμφιάλωσης που περιλαμβάνουν πλυντήρια, ξεπλυντήρια, γεμιστικά(ισοβαρικά, πίεσης, φυσικής ροής, γεμιστικές ασκών ‘bag in box’), ταπωτικά(φελλού, βιδωτών πωμάτων, πωμάτων crown, stelvin κλπ), ετικεττέζες, καψυλιέρες, εγκιβωτιστικά, παλετταριστικά και κάθε άλλο εξειδικευμένο μηχάνημα για την ιδιαίτερη επεξεργασία κάποιου προϊόντος

Μερικά από τα εργοστάσια που αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά είναι : Willmes, AMOS, Cadalpe, Ave Technologies, Troxler, CME, Koch , Enos κα. Εργοστάσια αξιόπιστα, εξιδευκευμένα και απόλυτα συνεργάσιμα με τη εταιρία μας. Εφαρμόζουν αυστηρά τους κανονισμούς της Ευρωπαίκής Ένωσης και όλα τα μηχανήματά τους συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα, τέλος, της εταιρίας μας αποτελεί η δημιουργία ενός απόλυτα εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού (εφοδιασμένο με το απαραίτητο stock ανταλλακτικών) το οποίο επί 24ωρου βάσεως υπεύθυνα και γρήγορα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε τακτικές και έκτακτες περιστάσεις.
Η συνέπεια, η άμεση εξυπηρέτηση και η φιλική ανθρώπινη σχέση με όλους τους πελάτες, είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και υπογράφουν την πολυετή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας μας.
ΒΛΑΧΑΚΗ 1
ΑΘΗΝΑ
115 25
1947
ΑΘΗΝΑ
AMEREL
AMEREL S.A.
A few words about us :
Our company, founded in 1947, is one of the first post-war joint stock companies in Greece and is recognized as a Leader in the food & beverage processing sector wherever it operates.

Over the years, it has acquired a deep knowledge of all modern automated equipment & machinery, represents the real needs of its long-term partners regardless of the size of its clients.

The range of machines represented by our company includes:
- Automatic receiving, vinification, winemaking lines
- Stills for alcoholic products
- Mohno pumps, peristaltic, centrifugal, piston pumps
- Discontinuous grape presses of various capacities
- Plate filters, tangential filtration, flotation, vacuum, microfilters for the STERILIZATION of the final product to be bottled, winemakers.
- Bottling lines that include washers, washers, fillers (isobaric, pressure, natural flow, 'bag in box' bag fillers), stoppers (corks, screw caps, crown caps, stelvin etc.), labelers, cappers, boxers, palletizers and any other specialized machine for the particular processing of a product

Some of the factories we exclusively represent are: Willmes, AMOS, Cadalpe, Ave Technologies, CME, Koch and many more, Enos and others. Factories reliable, privileged and fully cooperative with our company. They strictly apply the regulations of the European Union and all their machines are accompanied by certificates of suitability.

Finally, a comparative advantage of our company is the creation of a fully specialized and highly qualified technical staff (equipped with the necessary stock of spare parts) which on a 24-hour basis responsibly and quickly responds to regular and extraordinary circumstances.
Consistency, immediate service and a friendly human relationship with all customers are non-negotiable principles and sign the many years of efficient operation of our company.
VLAHAKI 1
ATHENS
11525
ATHENS
Supplies - Equipment - Services
+30 210-675-5871
info@amerel.gr
amerel.gr
Red
0
C