ΟΙΝΟΒΙΟ
Επιλογή
ΟΙΝΟΒΙΟ
ΟΙΝΟΒΙΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ16ΣΥΝ2-00400
Ο αμπελοοινοκομικός τομέας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η διαχείριση των υπολειμμάτων οινοποίησης αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και ευκαιρία για περαιτέρω οφέλη εάν αξιοποιηθούν για τους σκοπούς της βιοοικονομίας όπως αυτή ορίζεται από ΕΕ και ΟΟΣΑ. Η διαχείριση των υπολειμμάτων οινοποίησης και η απόρριψη τους δημιουργεί προβλήματα στους ίδιους τους οινοποιούς, που πολλές φορές τα προσφέρουν δίχως αμοιβή προκειμένου να αποφορτίσουν τις εγκαταστάσεις τους. Ιδιαίτερα στα οινοποιεία στα οποία ακολουθεί η παραγωγή αποσταγμάτων, προκαλείται χρονική και χωρική συμφόρηση στις διαδικασίες οινοποίησης και απόσταξης, ελλείψει συστήματος συντήρησης και αποθήκευσης των υπολειμμάτων οινοποίησης έως τη διαδικασία απόσταξής τους.
Στην μελλοντική κατάσταση, με την ξήρανση των υπολειμμάτων οινοποίησης και απόσταξης θα μειωθεί το ρυπογόνο τους φορτίο, θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και θα οργανωθούν οι διαδικασίες παραγωγής.
Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να δώσει λύση στη διαχείριση των υπολειμμάτων για τους σκοπούς της βιοοικομίας, εισάγοντας την προεπεξεργασία με ξήρανση των υπολειμμάτων οινοποίησης και απόσταξης.
Νίκης 33
Αθήνα
10557
2023
Αθήνα
OINOBIO
OINOBIO - UTILIZATION OF WINEMAKING RESIDUES FOR THE PURPOSES OF THE BIOECONOMY Μ16ΣΥΝ2-00400
The objective of the Business Plan is to provide a solution to the management of residues for the purposes of bioeconomy, introducing the drying treatment of vinification and distillation residues, resulting in almost zero waste discharges and pollutant load. After drying and processing the vinification residues, bioactive products for the food, pharmaceutical and cosmetic industry are obtained. At the same time, the peak period in consolidation will be decongested as the procedures could be timed, contributing to better management of facilities and employees.
33 Nikis Str
Athens
10557
Athens
Εξοπλισμός - Εφόδια - Υπηρεσίες
+30 216-800-3093
edoao@otenet.gr
oinovio.gr
Μπλέ
D