Εκθέτες

Οινόραμα 2020
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 12,13 & 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022!
INOX VESSEL HELLAS
Επιλογή
INOX VESSEL HELLAS
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ Α.Ε
Οι εταιρείες μας με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας, λειτουργούν από το 1980, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία, ανοξείδωτου μηχανολογικού εξοπλισμού, για τις βιομηχανίες επεξεργασίας και εναποθήκευσης υγρών τροφίμων, ποτών και χημικών.

Οι εγκαταστάσεις των εταιριών μας καταλαμβάνουν 4.500m2 στεγασμένου χώρου επί συνολικής εκτάσεως 15.000m2 γηπέδων, όπου κατασκευάζονται δεξαμενές και μηχανήματα καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες βιομηχανιών υγρών τροφίμων, ποτών και χημικών προϊόντων.

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες δυνατότητες των μηχανικών μας, την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και το σεβασμό στους κανόνες της τέχνης, μας επιτρέπουν να καλύψουμε κάθε απαίτηση.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη κάλυψη στους πελάτες μας, ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης, προχωρώντας στο στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής και φτάνοντας μέχρι το στάδιο της εκκίνησης λειτουργίας των μηχανημάτων και τη συντήρηση τους.

Οι εταιρείες μας επίσης αντιπροσωπεύουν από το 1980 τους πιο αξιόλογους Ευρωπαϊκούς οίκους κατασκευής μηχανημάτων.
Επίσης οι εταιρείες μας λειτουργούν σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, σε όλα τα στάδια που αφορούν τις δραστηριότητες της :

Σχεδιασμό, Παραγωγή και Εμπορία Ανοξείδωτου Εξοπλισμού Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Τροφίμων, Ποτών, Χημικών και Καλλυντικών.

Με την παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε δεσμεύεται για τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

Να παρέχει έγκαιρα στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις δηλωμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα, που διέπουν την δραστηριότητα της.
Να διασφαλίζει και να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους και μέσα για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
Να σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Να βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.

Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την ανασκόπησή του, την διόρθωση και συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η πολιτική ποιότητας εξετάζεται και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμανο μέρος.
Ριτσώνα Χαλκίδας
Χαλκίδα
34100
Εύβοια
INOX VESSEL HELLAS
GIANNOYKAKIS BROS S.A
Our companies INOX VESSEL HELLAS S.A. and the CONSTRINOX M. & A. YANNOUKAKIS S.A. located in Ritsona Chalkis, were founded from Dimitrios Giannoukakis Chemist - Enologist with object of work the production of stainless steel mechanical equipment, for the industries of humid foods, drinks and chemicals.


Our plants occupy 4.500 m2 in a privately owned site of 15.000 m2 of accomodated space manufacturing machineries and process - storage tanks covering completely the needs of industries of humid foods, drinks and chemical products.

We offer completed cover to our customers, beginning from the stage of study, advancing in the stage of planning and manufacture and reaching up to the stage of beginning the operation of machines and their maintainance.

Our companies also represent from 1980 the most appreciable European Houses of machine’s manufactures.

They operate according to the Model of Guarantee of Quality ISO 9001:2008.
Ritsona Chalcis
Chalcis
34100
Evia
Υπηρεσίες
+30 222-103-4910
+30 222-103-4914
Info@inoxvessel.gr
Μπλέ
4
105